Srdečně vás vítáme na stránkách skupiny tlumočníků z Frakfurtu nad Mohanem

Jsme skupinou nezávislých tlumočníků s dlouholetými zkušenostmi v mnoha jazycích a oborech.
Jako profesionálové tlumočíme simultánně a konsekutivně, sestavujeme vícejazyčné tlumočnické týmy a umíme poradit i při volbě konferenční techniky. Odborně Vám poradíme, zajistíme kvalitu Vašich akcí a nabízíme Vám také právní jistotu.

Všichni naši kolegové jsou členy profesionálního svazu tlumočníků.

Pod heslem Hledání tlumočníků najdete odpovídající kolegy podle jazyků. Rychle a spolehlivě se s nimi můžete dohodnout na odpovídajícím termínu. Frankfurt na Mohanem má centrální geografickou polohu, proto můžete své zakázky realizovat i krátkodobě.
Zeptejte se nás nebo navštivte Forum.

Vyhledávání tlumočníků – podle jazyků

Naklikněte na žádaný jazyk, abyste se dostali na informační stránku jednotlivých členů. Najdete tam detailní údaje o jazycích, specializaci i zkušenostech a můžete přímo zkontaktovat potřebného tlumočníka.
 

Specializace

Politika

V politickém kontextu je při tlumočení důležitý tón. Naznačené zprávy, specifické zvláštnosti jednotlivých zemí a také závažná, někdy i osudová, sdělení kladou na tlumočníky velké nároky. Díky kulturním a jazykovým znalostem rozumí a převádí profesionální tlumočník i diplomaticky citlivé obsahy přesně a správně. Tlumočení pro politiku, to je především simultánní tlumočení a šeptání, avšak i konsekutivní tlumočení se někdy vyžaduje.

Ekonomie

Světové hospodářství je stále silněji sít’ově propojeno a práce jednoho tlumočníka nebo několika tlumočníků zajišt’uje bezvadnou komunikaci mezi obchodními partnery, kteří hovoří ve svém rodném jazyce. Vyjednávací partneři mohou jemně odlišit svá stanoviska a spolehnout se na to, že jejich argumenty budou přesně reprodukovány. Dobré porozumění a přesný překlad konferečního tlumočníka podporuje vzájemné pochopení a spolupráci a napomáhá tomu, aby se partneři vyhnuli nedorozumění. Dobře připravený konferenční tlumočník se musí obsahově i jazykově připravit na hospodářskou tematiku, bilance, nákup, marketink, odbyt a logistiku. Podle situace se zde uplatňuje šeptání, překládání smluv nebo vyjednávací tlumočení.

ERZ, rady zaměstnanců, evropské fórum

Pod vlivem internacionalizace výrobních a odbytových kanálů založily obzvláště evropské firmy pobočky ve více zemích EU. Při spolupráci a zasedáních evropských rad zaměstnanců a evropských fór i jejich řídících výborů má být všem účastníkům poskytnuta možnost přesně vyjádřit zájmy zastoupených zaměstnanců i předat všechny informace, které jim sděluje vedení podniku. Simultánní tlumočníci k tomu přispívají značnou měrou. Týmy tlumočníků se starají o plynulý průběh několikajazyčných zasedání.

Média

Rozhovory s osobnostmi z cizozemských oblastí hospodářství a politiky poskytují náhledy do cizích kultur, myšlení a jednání příslušných zemí a podporují mezinárodní pochopení a tvorbu názorů.
Konferenční tlumočníci znají kulturní zvláštnosti. Vysoké jazykové kompetence tlumočníků tak podporují vynikající vzájemné pochopení. Tlumočník pracuje simultánně z pozadí a je skoro neviditelný. Uplatňují se také jak konsekutivní tlumočníci tak i tlumočníci pro vyjednávání.

Průmysl

Živý obchod v rámci EU představuje nákup nebo prodej v jedné členské zemi EU nebo do jiného státu. Zkušení tlumočníci podporují partnery od prvních předběžných rozhovorů až ke kontrolám kvality a přejímkám zboží. Tlumočník se předběžně důkladně zapracuje do tematiky, jako jsou technika a technologie, na základě podkladů, příruček apod. a vytvoří si specifický glosář, tedy slovník, pro danou firmu. Spektrum témat zde sahá od IT (informatika nebo výpočetní technika) přes automobilovou techniku, strojírenství, stavební průmysl (pozemní a podzemní stavby), aeronautiku (letectví a kosmonautika) a také ultrazvukovou techniku až k chemickému nebo farmaceutickému průmyslu (výroba léčiv). Tlumočník se obsahově a jazykově připraví na základě vlastních rešerší i podkladů na oblasti jako jsou lékařská technika, móda, zasilatelství, výroba potravin nebo drážní technika i na mnohé další. Nejčastějším druhem tlumočení je zde tlumočení pro vyjednávání.

Finance

Konsorciální úvěry, zavedení na burzu, fúze a nákupy firem, firemní spolupráce, road shows, převzetí firem nebo financování investičními bankami se v našem globálním světě stále častěji uskutečňuje přes hranice jednotlivých zemí. Zkušený a dobře připravený tlumočník podporuje obchodní partnery, sděluje jim jejich „poselství“, umožňuje, aby prozuměli všem sdělením a aby jejich protějšek také jim dobře porozuměl. Podle velikosti akce (konference, schůze partnerů, obchodní jednání v menším kruhu, zasedání představenstva, zasedání dozorčích rad apod.) se zde uplatňuje simultánní tlumočení nebo tlumočení pro vyjednávání.

Turistika a eventmanagement

Pro mezinárodní cestovní kanceláře, hotelové řetězce nebo při spolupráci a sloučení hotelieŕů i pro mezinárodní akce je zapotřebí komunikace v několika jazycích. S podporou konferenčních tlumočníků a díky jejich zkušenostem si může být každý účastník konference jist, že si bude s ostatními dobře rozumět a že ostatní také jemu dobře porozumí. Podle velikosti konference nebo akce se zde uplatňuje simultánní tlumočení, tlumočení pro vyjednávání nebo šeptání.

Vzdělání, rozšiřování specializace, semináře a školení

Pro zjištění a srovnávání diplomů, pro profesní přeshraniční vzdělávání a rozšiřování vzdělání a také pro mezinárodní školení nebo semináře odborů je zapotřebí mezinárodní vyjednávání a/nebo mezinárodní tlumočení. Dobří simultánní tlumočníci mohou ve všech jednotlivostech bezvadně porozumět přednášejícím a představit i vlastní příspěvky, kterým porozumí i všichni účastníci. Užitek takových školení a seminářů nezáleží pouze na kvalitě a obsahu přednášek, ale také na tom, zda je profesionální tlumočníci dobře vysvětlí.

Ekologie

Mezinárodní spolupráce v otázkách ekologie, ale i přeshraniční obchod s ekologicky nezávadnými technologiemi a obnovitelnými zdroji energie vyžadují vyjednávání a diskuse. Tlumočník se svědomitě zapracuje do tematiky, vytvoří si glosáře (slovníky) a podpoří partnery jako simultánní tlumočník nebo tlumočník pro vyjednávání.

Právo

Při jednání o smlouvách nebo u soudu, když se tlumočí pro advokáty a jiné právníky, je důležité každé slovo a každý odstín výpovědi. Pokud se něco přehlédne, může to mít dalekosáhlé následky.
Vysoká jazyková kompetence, zkušenosti a pečlivá příprava tlumočníka zde pomohou, aby si účastníci navzájem přesně porozuměli. Při smluvním nebo soudním tlumočení pracuje tlumočník většinou vyjednávacím způsobem nebo také střídáním šeptání a konsekutivního tlumočení, pokud se jedná o malou skupinu posluchačů, ovšem může pracovat i jako simultánní tlumočník.

Druhy tlumočení

Zásadně rozlišujeme čtyři druhy tlumočení:

Simultánní tlumočení

Tlumočníci sedí po dvou ve zvukově izolované kabině a tlumočí během projevu řečníka do cílových jazyků (simultánně – zároveň). Simultánní tlumočníci by měli dostávat zakázky na větší akce, konference se dvěma i více jazyky, a také na zasedání, při nichž by došlo k příliš velkému časovému posunu, který jinak vzniká při konsekutivním tlumočení. Protože simultánní tlumočení vyžaduje velké soustředění, musí se tlumočníci střídat po 20 až 30 minutách. Je proto důležité, aby byli k dispozici nejméně dva tlumočníci na každý jazyk.

Videokonference/ webové konference/ telefonické konference

Pokud není možno zorganizovat prezenční konferenci nebo pokud si to nepřejete, budeme Vám také rádi k dispozici jako konfereční tlumočníci v modu RSI (dálkové simultánní tlumočení prostřednictvím techniky na zpracování dat). Můžete pro to využít speciální programové internetové platformy. Některé technické firmy nabízejí tzv. „Hubs“ (uzly), tzn., že pouze tlumočníci s technikem jsou přítomni v takovém centru, zatímco účastníci konference se připojí prostřednictvím svého počítače a mohou se i aktivně zapojit. Rádi Vám poradíme.

Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním tlumočení se tlumočí s časovým posunem po předneseném projevu. Konsekutivní tlumočení je vhodnou formou při poměrně krátkých proslovech (např. proslovy při hostinách) nebo při jednáních, kdy se klade důraz na přítomnost tlumočníka v jednací místnosti. Při konsekutivním tlumočení se prodlužuje doba akce ve srovnání se simultánním tlumočením přibližně na dvojnásobek do každého cílového jazyka.

Šeptání („Chuchotage“)

Při šeptání hovoří tlumočník zároveň s řečníkem, avšak nepoužívá žádné další technické pomůcky. Šeptání je vhodné při tlumočení pro velmi malé skupiny, např. návštěva závodu, avšak nemůže nahradit simultánní tlumočení, protože řečník i tlumočník hovoří zároveň ve stejné místnosti, takže automaticky vznikají rušivé efekty. Protože šeptání vyžaduje stejně vysoké (nebo dokonce i vyšší) soustředění než simultánní tlumočení, jsou při delších akcích rovněž zapotřebí dva tlumočníci.

Tlumočení při jednáních

U tlumočení při jednáních se s časovým posunech a po úsecích převádějí krátké pasáže rozhovoru do druhého jazyka.

Archiv